privacy en klachten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Als oefentherapeut Cesar hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om en doe er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In het privacy regelement staat omschreven hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.  Zie formulier.


Informatieplicht


•De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over de behandeling.

•U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw oefentherapeut, maar ook via de website.

•Als oefentherapeut Cesar ben ik verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

•U, als patiënt, dient relevante informatie voor de behandeling te verstrekken.

•Ik zal u vragen om uw toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

•Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

•De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt  tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

•Ik zal u vragen om uw toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Uw rechten


•U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

•U heeft recht op inzage van uw dossier.

•Indien u van mening bent dat de verslaglegging niet correct is weergegeven kunt u uw oefentherapeut vragen dit te wijzigen.

•Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden opgeslagen in het dossier.


Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut


•Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

•Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als je hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

•Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar.


Vraag of klacht


Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of de manier van omgaan met uw medische gegevens? Dan gaat uw oefentherapeut hierover graag met u in gesprek.
Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over je zorgverlener gewijzigd. Als je een klacht hebt over de geleverde zorg door je  zorgverlener kan je terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits je zorgverlener daarbij is aangesloten.  Je zorgverlener heeft je geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat je kunt doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Als je zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.


De eerste stap is een gesprek aangaan met je zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kan je gebruik maken van de klachtenprocedure. De  Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt je, mits je zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het klachtenloket paramedici vind je nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Kom je er niet uit of heb je nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.


Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl   t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)